Ważniejsze wydawnictwa źródłowe:

 

AGZ — Akta grodzkie i ziemskie

Bull. Pol. — Bullarium Poloniae

CDBoh. — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae

CDPruss. — Codex diplomaticus Prussicus

CDMas. — Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis

CDSil. — Codex diplomaticus Silesiae

DKuj. Maz. — Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku

CDUJ — Codex diplomaticus Universitatis studii generalis Cracoviensis

C. epist. XV — Codex epistolaris saeculi decimi quinti

CIP — Corpus inscriptionum Poloniae

KDKK — Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława

KDm.K — Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa

KDMaz. — Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego

KDMłp. — Kodeks dyplomatyczny Małopolski

KDPol. — Kodeks dyplomatyczny Polski

KDŚl. — Kodeks dyplomatyczny Śląska

KDWlkp. — Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski

MGH — Monumenta Germaniae Historica

MGH SS — Monumenta Germaniae Historica, Scriptores

Migne PL — J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series Latina

MPH — Monumenta Poloniae Historica

MPH s.n. — Monumenta Poloniae Historica, series nova

MPPal. — Monumenta Poloniae Paleographica

MPV — Monumenta Poloniae Vaticana

MRPS — Matricularum Regni Poloniae summaria

NKDMaz. — Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza

Pmrl. UB — Pommerellisches Urkundenbuch

Pmr. UB — Pommersches Urkundenbuch

Pr. UB — Preussisches Urkundenbuch

PSRL — Połnoje sobranije ruskich letopisej

RS — Regesten zur schlesischen Geschichte, w: CDSil.

Schl. UB — Schlesisches Urkundenbuch

UdR. Spisy — Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy.

VL — Volumina legum

ZDMłp. — Zbior dokumentow małopolskich

ZDm.Pł. — Zbior dokumentow i listow miasta Płocka